hét digitale rapport voor uw school

Algemene Voorwaarden SaaS V2.0

Algemene Voorwaarden SaaS Easyrapport

Versie 2.0 - 1 oktober 2019

Wij, Kōdo hebben het product Easyrapport ontwikkelt en bieden Easyrapport als een Software-as-a-Service (SaaS) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot Easyrapport, hierna benoemd als Software.

Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@easyrapport.nl, op telefoonnummer: +31(0)10 - 340 0771 of per post: Kōdo/ Easyrapport, Oostperkweg 15-A 4332 SB te Middelburg.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.
 3. Een offerte wordt, in combinatie met deze algemene voorwaarden en de Service Level Agreement, een bindende overeenkomst indien deze is bevestigd door Kōdo en de Opdrachtgever.

Artikel 3 - Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
 3. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 30 dagen de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 4 - Betaling en incassokosten

 1. De abonnementskosten van Easyrapport worden ieder kwartaal verstuurd deze dient u altijd binnen 60 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan. Alle overige facturen bijvoorbeeld bij meerwerk, dienen binnen 30 dagen te worden voldaan.
 2. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 3. U bent automatisch in verzuim als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet. In dat geval bent u aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267 zullen deze kosten €25 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 5% over de eerste €2500;
  • 2,5% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 0,5% over het overige deel.

Artikel 5 - Gebruik van de Software

 1. U krijgt van ons inloggegevens voor het gebruik van de Software. Deze inloggegevens zijn altijd persoonsgebonden. In sommige gevallen kunt u zelfstandig andere natuurlijke personen toegang verschaffen tot de Software. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door de natuurlijke personen die u toegang heeft gegeven.
 2. Alle personen met een persoonlijk account moeten hun accountgegevens en inloggegevens strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord, dit geldt ook voor alle door u aangemaakte persoonlijke accounts. U bent niet aansprakelijk voor deze handelingen als u bij ons heeft gemeld dat een ander de inloggegevens van een persoonlijk account kent.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

Artikel 6 - Beschikbaarheid en onderhoud van de Software

Wij bieden voor Easyrapport een standaard Service Level Agreement (SLA) aan. De SLA een onderdeel vormt van deze algemene voorwaarden. De SLA is te vinden op onze website Easyrapport voorwaarden Indien gewenst kunnen wij de SLA kosteloos naar u toezenden.

Artikel 7 - Derden

Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 - Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan één maand, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven

Artikel 10 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaan wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €5.000,00.
 5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.

Artikel 12 - Vindplaats

Deze voorwaarden zijn te vinden via onze website: https://www.easyrapport.nl/voorwaarden

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 14 - Bevoegde rechter

Rechtbank Middelburg